Search form

Nkwɔ Rom 4:6

6Nkúbhɛ́ ɛnyu yɔ kɛ̌ Debhít arɛmɛ nyaka bɛ áfɔ́k áchí nɛ mmǔ anɛ Mandɛm ásɔ́rɛ́ bɛ achi chak, yɛ̌ndu abhɨkɨ kʉ yɛ̌nyɨŋ ɛnɛ ɛkʉ bɛ Mandɛm anchyɛ yi áfɔ́k wu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index