Search form

Nkwɔ Rom 4:7

7“Ɛ́rɨ ɛcha ntá bo abhɛn Mandɛm

áfóŋórí ɛpɨŋ ɛyap ɛnɛ bápú bhʉɛrɛ bɛbhé,

antɛsɛ bɛbʉ́ ɛbhap nkwɔ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index