Search form

Nkwɔ Rom 4:8

8Ɛ́rɨ ɛcha ntá mmu anɛ Acha

ápú sɔt bɛ abhɔŋ bɛkwɛ́nɛ́ ɛ̌ti bɛbʉ́ bhi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index