Search form

Nkwɔ Rom 4:9

9Áfɔ́k wu achí yɛ chi ntá bo abhɛn básiɛ̀p bhɔ, kɛ ntá bo abhɛn bapu syɛp bhɔ nkwɔ? Sɛ́rɛ̀m mbɔ ɛnyǔ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ, “Mandɛm asɔt nyaka bɛ Ábraham achi chak bɛsí bhi mpok yi ábhɔ́ŋɔ́ nɛka nɛ yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index