Search form

Nkwɔ Rom 5

Sɛ́chí sayri nɛ Mandɛm nɛ́nɛ ɛ̌ti Yesu

1Tɛ̌ndu sɛ́chí yɛ chak bɛsí Mandɛm nɛ́nɛ ndu sɛ́bhɔ́ŋɔ́ nɛka nɛ Yesu, sɛ́chí ndu kpák nɛ Mandɛm ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ Acha ywɛsɛ Yesu Kristo ákʉ́ ntá yɛsɛ. 2Kristo akʉ sɛ́bhɔŋ mbi bɛbhak ɛnyu ɛnɛ bɛrɨ̌ndu Mandɛm bɛbhak nɛ bhɛsɛ bɛfʉɛt ndu nɛka ɛnɛn sɛ́bhɔ́ŋɔ́ nɛ yi. Nɛ sɛbhɔŋ maŋák mbɔnyunɛ sɛbhaka ntɨ ndǔ kɛnɛ́m ɛkɛn sɛ́bhɔŋ chɔŋ nɛ Mandɛm. 3Kɛ mbɔŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛcha ɛyɔ chi bɛ sɛbhɔŋ maŋák ndu bɛsɔŋɔri ɛbhɛsɛ mbɔnyunɛ sɛrɨŋɨ bɛ ɛsɔŋɔri ɛkwak bhɛsɛ sɛngɔk bɛte kpirí. 4Nɛ bɛ́te kpirí ǎkwak bhɛsɛ sɛ́mbɔ́ŋ ɛpɨŋ ɛnɛ ɛ́tɔ̀ŋ bɛ sɛ́fʉɛt nɛmɔ. Nɛ ɛpɨŋ ɛyɔ ɛ́kʉ̀ sɛmbaka ntɨ bɛ chɔŋ Mandɛm ankʉ mbɔnyu yi arɛmɛ. 5Nɛ mbák sɛ́bhɔŋ nɛbhakántɨ, ɛyɔ ɛ́pú twɔ bhɛsɛ nɛ bɛkwɛ́nɛ́. Sɛ́rɨŋɨ bɛ Mandɛm akɔŋ bhɛsɛ tontó, mbɔnyunɛ akʉ bɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ mmu yi achyɛ bhɛsɛ ánkʉ ɛkɔŋ ɛyi ɛnjwi bhɛsɛ antɨ.

6Mpok anɛ sɛ́chí nyaka kɛbhɔŋ bɛtaŋ bɛkwak mmʉɛt ɛyɛsɛ, Kristo agǔ ndǔ nywɔp ɛnɛn Mandɛm ayabhɛ, bɛ ánkwak bhɛsɛ bǒ bɛbʉ́. 7Ɛ́taŋ bɛ́ mmu ánká bɛgu ɛ̌ti mmu anɛ achi chak, yɛ̌ndu mmu akway bɛka nɛwú ɛ̌ti ɛrɨ́tí mmu. 8Kɛ Mandɛm atɔŋ kpoŋoroŋ bɛ yi akɔŋ bhɛsɛ ndu Kristo ágú ɛ̌ti yɛsɛ mpok sɛbhʉɛt nyaka bǒ bɛbʉ́. 9Tɛ̌ndu manoŋ Kristo árɔ́ŋɔ́ amɨk ɛ̌ti yɛsɛ, Mandɛm ásɔ̀t bɛ sɛ́chí chak bɛsí bhi nɛ́nɛ. Ɛchi mbɔ̌ŋ tɛtɛp ɛcha bɛ Kristo ǎpɛmɛ chɔŋ bhɛsɛ bɛ bɛběntɨ Mandɛm bɛ́kɛ́ bhak nɛ bhɛsɛ. 10Mpok sɛ́bhʉɛ́t nyaka bǒmpap Mandɛm, yi akʉ sɛ́mpɛtnsɛm ntá yi, bɛfʉɛt ndǔ nɛwú Mɔ́ywi. Ná nɛ nɛ́nɛ, ɛnɛ́ sɛ́pɛ́tnsɛm ntá Mandɛm? Ɛchi mbɔ̌ŋ tɛtɛp ɛcha bɛ Mɔ́ywi apu nɔ́k bɛpɛmɛ bhɛsɛ, tɛ̌ndu yi achi nɛpɛ́m. 11Kɛ mbɔ̌ŋ ɛnɛ ɛcha ɛyɔ chi bɛ sɛ́bhɔŋ maŋák ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm afʉɛrɛ ntá Yesu Kristo Acha akʉ ntá yɛsɛ. Yi Kristo kɛ ákʉ́ sɛ́pɛ́rɛ́nsɛm ntá Mandɛm.

Adam atwɔ nɛ nɛwú, Kristo atwɔ́ nɛ nɛpɛ́m

12Bɛbʉ́ bɛ́fʉɛt ntá mmu amɔt kɛ bɛ̌twɔ fá amɨk, nɛ bɛbʉ́ ɛbhi bɛ́twɔ́ nɛ nɛwú. Nɔ kɛ ɛchi bɛ nɛwú nɛ́pɔ̀kɔ bo mankɛm mbɔnyunɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu ákʉ bɛbʉ́. 13Bɛbʉ́ mɛ́naŋ bɛchi nyaka fá amɨk kɛ Mandɛm ákʉ bɛbhé bɛ́fʉɛ́t ntá Moses bɛ́twɔ́. Kɛ nɛbhʉɛt anɛ ɛbhé ɛpu bápú kwáy bɛrɛm bɛ mmu akwɛn ɛbhé. 14Yɛ̌ nɔ, bɛbʉ́ bɛ́bhɔŋ bɛtaŋ amfǎy bo mankɛm bɛbho mpok Adam kpát bɛghaka mpok Moses, nɛ yɛ̌ chi bo abhɛn bɛbʉ́ bhap bɛpu nyaka mbɔ ɛbhɛn Adam mmu ákwɛ́nɛ́ ɛbhé Mandɛm abhak mbɔ anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nyaka bɛ́twɔ. Kɛ apɛt abhak kɛkúrí nɛ mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛ́twɔ. 15Kɛ ɛnyu ɛnɛ́ Mandɛm átɔ̀ŋ bhɛsɛ bɛrɨ̌ndu ɛ̌ti Kristo ɛchi kɛkúrí nɛ ɛnyu ɛnɛ Adam ákʉ́ bɛbʉ́. Bɛyǎ bo bágu nyaka ɛ̌ti bɛbʉ́ mmu amɔt, kɛ bɛrɨ̌ndu Mandɛm bɛyǎ mbɔŋ bɛcha. Ɛnyu ɛnɛ kɛ Mandɛm áchyɛ̀ áfɔ́k ntá bɛyǎ bho ndɛ́ndɛm bɛkoŋo ɛnyǔ mmu amɔt, Yesu Kristo, átɔ́ŋɔ́ bɛrɨ̌ndu. 16Nɛ akap anɛ Mandɛm áchyɛ̀ bho ndɛ́ndɛm achi kɛkúrí tontó nɛ akap anɛ bɛbʉ́ mmu wu amɔt bɛ́twɔ̀ nɛ wu. Bɛkoŋo bɛbʉ́ bhɔ mɛmɔt Mandɛm atǎŋ bo mankɛm nɛ bákwɛn manyé. Kɛ akap anɛ́ Mandɛm áchyɛ̀ ndɛ́ndɛm bɛkoŋo bɛbʉ́ bɛyǎ bho ákʉ̀ bo mámbák chak bɛsí bhi. 17Tɛ̌ndu bɛbʉ́ mmu amɔt bɛkʉ nɛwú nɛ́bhɔŋ bɛtaŋ amfǎy bo mankɛm, ɛchi mbɔ̌ŋ tɛtɛp ɛcha, bɛ bo mankɛm abhɛn Mandɛm átɔŋ bɔ bɛyǎ bɛrɨ̌ndu nɛ ǎchyɛ bhɔ akap ndɛ́ndɛm ndu bɛkʉ bɔ mambak chak bɛsí bhi, mámbɔŋ bɛtaŋ ndǔ nɛpɛ́m ɛnap ndu bɛsɔt awɔ́nɛm amfǎy yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ mmu amɔt, Yesu Kristo ákʉ́.

18Nɔ kɛ ɛ́chí bɛ, nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ bo mankɛm babhɔ̌ŋ nyaka bɛkwɛ́nɛ́ ɛ̌ti bɛbʉ́ mmu amɔt, ɛnyu ɛyɔ nkwɔ kɛ ɛchi bɛ mbɔnyunɛ mmu amɔt ákʉ́ ɛnyɨŋ ɛ́mɔt ɛyɔ ɛnɛ ɛchi chak, bo mankɛm babhɨkɨ bhɔŋ bɛ́kwɛ́nɛ́, kɛ babhɔŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti. 19Nɛ nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ nɛtaŋántɨ mmǔ amɔt nɛ́kʉ́ bo mankɛm mámbák bǒ bɛbʉ́, mmu amɔt anɛ ákʉ́ mbɔ ɛnyu Mandɛm aghati yi, akʉ bo mankɛm mámbák chak.

20Mandɛm ákʉ́ nyaka ɛbhé ɛntwɔ bɛ bo mángó sayri bɛ bɛbʉ́ bhap bɛyǎ tontó. Kɛ mpok bo bákʉ̀ nyaka bɛyǎ bɛbʉ́ mandɔk nɔkɔ chi ambɨ, Mandɛm atɔ́ŋ bɛrɨ̌ndu ɛbhi ɛnyu ɛnɛ́ ɛ́yá mbɔŋ ɛ́chá, 21bɛ mbɔ ɛnyǔ bɛbʉ́ bɛ́tɔ̀ŋ bɛtaŋ ɛbhi amfay bho ndu bɛ́twɔ̀ nɛ nɛwú, bɛrɨ̌ndu Mandɛm nkwɔ bɛbhɔ̌ŋ bɛtaŋ amfay bho ndu bɛ́kʉ̀ bɔ mámbák chak bɛsí bhi. Nɛ ɛyɔ ɛ́kʉ̀ bɔ mámbɔ́ŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ Acha ywɛsɛ Yesu Kristo ákʉ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index