Search form

Nkwɔ Rom 5:1

Sɛ́chí sayri nɛ Mandɛm nɛ́nɛ ɛ̌ti Yesu

1Tɛ̌ndu sɛ́chí yɛ chak bɛsí Mandɛm nɛ́nɛ ndu sɛ́bhɔ́ŋɔ́ nɛka nɛ Yesu, sɛ́chí ndu kpák nɛ Mandɛm ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ Acha ywɛsɛ Yesu Kristo ákʉ́ ntá yɛsɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index