Search form

Nkwɔ Rom 5:10

10Mpok sɛ́bhʉɛ́t nyaka bǒmpap Mandɛm, yi akʉ sɛ́mpɛtnsɛm ntá yi, bɛfʉɛt ndǔ nɛwú Mɔ́ywi. Ná nɛ nɛ́nɛ, ɛnɛ́ sɛ́pɛ́tnsɛm ntá Mandɛm? Ɛchi mbɔ̌ŋ tɛtɛp ɛcha bɛ Mɔ́ywi apu nɔ́k bɛpɛmɛ bhɛsɛ, tɛ̌ndu yi achi nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index