Search form

Nkwɔ Rom 5:11

11Kɛ mbɔ̌ŋ ɛnɛ ɛcha ɛyɔ chi bɛ sɛ́bhɔŋ maŋák ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm afʉɛrɛ ntá Yesu Kristo Acha akʉ ntá yɛsɛ. Yi Kristo kɛ ákʉ́ sɛ́pɛ́rɛ́nsɛm ntá Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index