Search form

Nkwɔ Rom 5:12

Adam atwɔ nɛ nɛwú, Kristo atwɔ́ nɛ nɛpɛ́m

12Bɛbʉ́ bɛ́fʉɛt ntá mmu amɔt kɛ bɛ̌twɔ fá amɨk, nɛ bɛbʉ́ ɛbhi bɛ́twɔ́ nɛ nɛwú. Nɔ kɛ ɛchi bɛ nɛwú nɛ́pɔ̀kɔ bo mankɛm mbɔnyunɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu ákʉ bɛbʉ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index