Search form

Nkwɔ Rom 5:13

13Bɛbʉ́ mɛ́naŋ bɛchi nyaka fá amɨk kɛ Mandɛm ákʉ bɛbhé bɛ́fʉɛ́t ntá Moses bɛ́twɔ́. Kɛ nɛbhʉɛt anɛ ɛbhé ɛpu bápú kwáy bɛrɛm bɛ mmu akwɛn ɛbhé.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index