Search form

Nkwɔ Rom 5:14

14Yɛ̌ nɔ, bɛbʉ́ bɛ́bhɔŋ bɛtaŋ amfǎy bo mankɛm bɛbho mpok Adam kpát bɛghaka mpok Moses, nɛ yɛ̌ chi bo abhɛn bɛbʉ́ bhap bɛpu nyaka mbɔ ɛbhɛn Adam mmu ákwɛ́nɛ́ ɛbhé Mandɛm abhak mbɔ anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nyaka bɛ́twɔ. Kɛ apɛt abhak kɛkúrí nɛ mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛ́twɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index