Search form

Nkwɔ Rom 5:15

15Kɛ ɛnyu ɛnɛ́ Mandɛm átɔ̀ŋ bhɛsɛ bɛrɨ̌ndu ɛ̌ti Kristo ɛchi kɛkúrí nɛ ɛnyu ɛnɛ Adam ákʉ́ bɛbʉ́. Bɛyǎ bo bágu nyaka ɛ̌ti bɛbʉ́ mmu amɔt, kɛ bɛrɨ̌ndu Mandɛm bɛyǎ mbɔŋ bɛcha. Ɛnyu ɛnɛ kɛ Mandɛm áchyɛ̀ áfɔ́k ntá bɛyǎ bho ndɛ́ndɛm bɛkoŋo ɛnyǔ mmu amɔt, Yesu Kristo, átɔ́ŋɔ́ bɛrɨ̌ndu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index