Search form

Nkwɔ Rom 5:16

16Nɛ akap anɛ Mandɛm áchyɛ̀ bho ndɛ́ndɛm achi kɛkúrí tontó nɛ akap anɛ bɛbʉ́ mmu wu amɔt bɛ́twɔ̀ nɛ wu. Bɛkoŋo bɛbʉ́ bhɔ mɛmɔt Mandɛm atǎŋ bo mankɛm nɛ bákwɛn manyé. Kɛ akap anɛ́ Mandɛm áchyɛ̀ ndɛ́ndɛm bɛkoŋo bɛbʉ́ bɛyǎ bho ákʉ̀ bo mámbák chak bɛsí bhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index