Search form

Nkwɔ Rom 5:17

17Tɛ̌ndu bɛbʉ́ mmu amɔt bɛkʉ nɛwú nɛ́bhɔŋ bɛtaŋ amfǎy bo mankɛm, ɛchi mbɔ̌ŋ tɛtɛp ɛcha, bɛ bo mankɛm abhɛn Mandɛm átɔŋ bɔ bɛyǎ bɛrɨ̌ndu nɛ ǎchyɛ bhɔ akap ndɛ́ndɛm ndu bɛkʉ bɔ mambak chak bɛsí bhi, mámbɔŋ bɛtaŋ ndǔ nɛpɛ́m ɛnap ndu bɛsɔt awɔ́nɛm amfǎy yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ mmu amɔt, Yesu Kristo ákʉ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index