Search form

Nkwɔ Rom 5:18

18Nɔ kɛ ɛ́chí bɛ, nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ bo mankɛm babhɔ̌ŋ nyaka bɛkwɛ́nɛ́ ɛ̌ti bɛbʉ́ mmu amɔt, ɛnyu ɛyɔ nkwɔ kɛ ɛchi bɛ mbɔnyunɛ mmu amɔt ákʉ́ ɛnyɨŋ ɛ́mɔt ɛyɔ ɛnɛ ɛchi chak, bo mankɛm babhɨkɨ bhɔŋ bɛ́kwɛ́nɛ́, kɛ babhɔŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index