Search form

Nkwɔ Rom 5:19

19Nɛ nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ nɛtaŋántɨ mmǔ amɔt nɛ́kʉ́ bo mankɛm mámbák bǒ bɛbʉ́, mmu amɔt anɛ ákʉ́ mbɔ ɛnyu Mandɛm aghati yi, akʉ bo mankɛm mámbák chak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index