Search form

Nkwɔ Rom 5:2

2Kristo akʉ sɛ́bhɔŋ mbi bɛbhak ɛnyu ɛnɛ bɛrɨ̌ndu Mandɛm bɛbhak nɛ bhɛsɛ bɛfʉɛt ndu nɛka ɛnɛn sɛ́bhɔ́ŋɔ́ nɛ yi. Nɛ sɛbhɔŋ maŋák mbɔnyunɛ sɛbhaka ntɨ ndǔ kɛnɛ́m ɛkɛn sɛ́bhɔŋ chɔŋ nɛ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index