Search form

Nkwɔ Rom 5:20

20Mandɛm ákʉ́ nyaka ɛbhé ɛntwɔ bɛ bo mángó sayri bɛ bɛbʉ́ bhap bɛyǎ tontó. Kɛ mpok bo bákʉ̀ nyaka bɛyǎ bɛbʉ́ mandɔk nɔkɔ chi ambɨ, Mandɛm atɔ́ŋ bɛrɨ̌ndu ɛbhi ɛnyu ɛnɛ́ ɛ́yá mbɔŋ ɛ́chá,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index