Search form

Nkwɔ Rom 5:21

21bɛ mbɔ ɛnyǔ bɛbʉ́ bɛ́tɔ̀ŋ bɛtaŋ ɛbhi amfay bho ndu bɛ́twɔ̀ nɛ nɛwú, bɛrɨ̌ndu Mandɛm nkwɔ bɛbhɔ̌ŋ bɛtaŋ amfay bho ndu bɛ́kʉ̀ bɔ mámbák chak bɛsí bhi. Nɛ ɛyɔ ɛ́kʉ̀ bɔ mámbɔ́ŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ Acha ywɛsɛ Yesu Kristo ákʉ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index