Search form

Nkwɔ Rom 5:3

3Kɛ mbɔŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛcha ɛyɔ chi bɛ sɛbhɔŋ maŋák ndu bɛsɔŋɔri ɛbhɛsɛ mbɔnyunɛ sɛrɨŋɨ bɛ ɛsɔŋɔri ɛkwak bhɛsɛ sɛngɔk bɛte kpirí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index