Search form

Nkwɔ Rom 5:4

4Nɛ bɛ́te kpirí ǎkwak bhɛsɛ sɛ́mbɔ́ŋ ɛpɨŋ ɛnɛ ɛ́tɔ̀ŋ bɛ sɛ́fʉɛt nɛmɔ. Nɛ ɛpɨŋ ɛyɔ ɛ́kʉ̀ sɛmbaka ntɨ bɛ chɔŋ Mandɛm ankʉ mbɔnyu yi arɛmɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index