Search form

Nkwɔ Rom 5:5

5Nɛ mbák sɛ́bhɔŋ nɛbhakántɨ, ɛyɔ ɛ́pú twɔ bhɛsɛ nɛ bɛkwɛ́nɛ́. Sɛ́rɨŋɨ bɛ Mandɛm akɔŋ bhɛsɛ tontó, mbɔnyunɛ akʉ bɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ mmu yi achyɛ bhɛsɛ ánkʉ ɛkɔŋ ɛyi ɛnjwi bhɛsɛ antɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index