Search form

Nkwɔ Rom 5:6

6Mpok anɛ sɛ́chí nyaka kɛbhɔŋ bɛtaŋ bɛkwak mmʉɛt ɛyɛsɛ, Kristo agǔ ndǔ nywɔp ɛnɛn Mandɛm ayabhɛ, bɛ ánkwak bhɛsɛ bǒ bɛbʉ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index