Search form

Nkwɔ Rom 5:7

7Ɛ́taŋ bɛ́ mmu ánká bɛgu ɛ̌ti mmu anɛ achi chak, yɛ̌ndu mmu akway bɛka nɛwú ɛ̌ti ɛrɨ́tí mmu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index