Search form

Nkwɔ Rom 5:8

8Kɛ Mandɛm atɔŋ kpoŋoroŋ bɛ yi akɔŋ bhɛsɛ ndu Kristo ágú ɛ̌ti yɛsɛ mpok sɛbhʉɛt nyaka bǒ bɛbʉ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index