Search form

Nkwɔ Rom 5:9

9Tɛ̌ndu manoŋ Kristo árɔ́ŋɔ́ amɨk ɛ̌ti yɛsɛ, Mandɛm ásɔ̀t bɛ sɛ́chí chak bɛsí bhi nɛ́nɛ. Ɛchi mbɔ̌ŋ tɛtɛp ɛcha bɛ Kristo ǎpɛmɛ chɔŋ bhɛsɛ bɛ bɛběntɨ Mandɛm bɛ́kɛ́ bhak nɛ bhɛsɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index