Search form

Nkwɔ Rom 6

Mmǔ anɛ ábhárɛ́ mmʉɛt nɛ Kristo arɔp chi mbɔ ngú

1Chɔŋ sɛ́ndɛm yɛ bɛ yi? Sɛ́ndɔ́k ambɨ bɛkʉ bɛbʉ́ bɛ bɛrɨ̌ndu Mandɛm mɛnja mɛncha kɛ? 2Wáwák! Bɛsɛ bho sɛrɔbhɛ chi mbɔ bawú ndǔ nté yɛsɛ nɛ bɛbʉ́, sɛ́ndɔ́k ambɨ bɛkʉ bɛbʉ́? 3Bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ bɛ bɛsɛ mankɛm abhɛn bájwítí bɛ Mandɛm achɛm bhɛsɛ nɛ Yesu Kristo, bájwiti nyaka bhɛsɛ chi bɛ sɛmbak mbɔ bɛ sɛ́gu nyaka nɛ yi mpok yi agu? 4Ɛchi yɛ mbɔ bɛ manaŋ babhɛmɛ nyaka bhɛsɛ nɛ yi mpok bajwiti bhɛsɛ, bɛ nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyu Mandɛm Ɛtayɛsɛ ákʉ́ nyaka Kristo apɛtnsɛm ndu nɛpɛ́m ndu bɛtaŋ ɛbhi ɛbhɛn bɛyǎ bɛcha, bɛsɛ nkwɔ sɛ́nkwáy bɛbhɔŋ nɛpɛ́m nɛkɔ. 5Tɛ̌ndu Mandɛm áchɛ́mɛ́ bhɛsɛ nɛ Kristo ndu nɛwú ɛni, chɔŋ sɛ́mbak nɛ yi mpok sɛ́pɛ́rɛnsɛm ndu nɛpɛ́m nkwɔ mbɔ yi. 6Sɛ́rɨŋɨ bɛ ɛchi nɛ́nɛ mbɔ bɛ bágo nyaka nɛpɛ́m nɛsɨ́ ɛnɛsɛ ndu ɛkotákátí nɛ yi, bɛ Mandɛm anchɔŋti mmʉɛt bɛbʉ́ ayɛsɛ bɛ sɛkɛ pɛrɛ bhak ndu kɛsɛmɛ́ bɛbʉ́. 7Ɛchi nɔ mbɔnyunɛ bɛbʉ́ bɛpú pɛrɛ bhɔŋ bɛtaŋ amfay mmu anɛ ánáŋ ágú. 8Tɛ̌ndu sɛ́gú nɛ Kristo, sɛ́noko bɛ chɔŋ sɛ́mbak nkwɔ nɛ yi. 9Sɛ́rɨŋɨ bɛ tɛ̌ndu Mandɛm akʉ Kristo apɛtnsɛm ndu nɛpɛ́m, yi apú pɛrɛ gu wáwák. Nɛwú nɛbhɨkɨ pɛrɛ bhɔŋ bɛtaŋ ndǔ nɛpɛ́m ɛni. 10Nɛwú ɛnɛn yi agu, agú bɛchɔŋti bɛtaŋ nɛwú. Agú ndɔŋ amɔt ndak amay. Kɛ nɛpɛ́m ɛnɛn yi ábhɔ́ŋɔ́ nɛchi chi ndu bɛchyɛ Mandɛm kɛnókó. 11Bě nkwɔ bǎbhɔŋ bɛsɔt mmʉɛt ɛyɛka mbɔ bɛ bǎgu, nɛ bɛ bǎbhɨ́kɨ́ pɛrɛ bhɔŋ yɛ̌nyɨŋ bɛkʉ nɛ bɛbʉ́, nɛ bɛ bǎchi nɛpɛ́m ndu bɛ́tok Mandɛm ndu yi áchɛ́mɛ́ bhe nɛ Yesu Kristo.

12Bǎkɛ́ pɛrɛ rɔ yɛ bɛbʉ́ mɛ́mbɔ́ŋ bɛtaŋ ndǔ mmʉɛt ɛyɛka ɛnɛ ɛ́gùgu bɛkʉ be mǎnkoŋo nɔkɔ chi mɛnyɨŋ ɛbhɛn yɔ ɛŋwaka bɛ mǎnkʉ. 13Yɛ̌ mmu ywɛka ákɛ chyɛ yɛ ɛpókómʉɛt ɛyi mbɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ básɔt bɛkʉ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ nɛ yɔ. Kɛ chyɛ̌ ka mmʉɛt ntá Mandɛm mbɔ bo abhɛn mánáŋ bágú kɛ yi ákʉ́ bǎpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. Nɛ chyɛ ká bɛpókómʉɛt ɛbhɛka ntá Mandɛm mbɔ mɛnyɨŋɨ́ bɛtɨk ɛbhɛn bǎsɔt bɛkʉ chí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi chak bɛsí Mandɛm. 14Mbák mǎnkʉ nɔ nkaysi bɛkʉ bɛbʉ́ apu pɛrɛ bhɔŋ chɔŋ bɛtaŋ amfǎy yɛka, tɛ̌ndu ɛbhé ɛbhɨkɨ pɛrɛ bhɔŋ bɛtaŋ ndu nɛpɛ́m ɛnɛka, nɛ ndiɛrɛ bɛrɨ̌ndu Mandɛm kɛ bɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ ndu nɛpɛ́m ɛnɛka.

Bǒ Kristo bábhɔŋ bɛbhak chak bɛsí Mandɛm

15Chɔŋ sɛ́ndɛm yɛ bɛ yi? Sɛ́ndɔ́k ambɨ bɛkʉ bɛbʉ́ mbɔnyunɛ ɛbhé ɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛtaŋ ndǔ nɛpɛ́m ɛnɛsɛ́, nɛ bɛrɨ̌ndu Mandɛm kɛ bɛ́rɔ́hɛ́ bhɔŋ bɛtaŋ ndǔ nɛpɛ́m ɛnɛsɛ kɛ? Wáwák! 16Bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ bɛ mbák mǎnchyɛ́ mmʉɛt ntá mmu bɛkʉ chi mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi áyàŋ mǎnkʉ, nɔ bǎchi basɛm ntá mmu wu? Mmu ǎkway bɛkoŋo bɛbʉ́, nɛ bɛbʉ́ mɛntwɔ yi nɛ nɛwú. Mbák ɛpu nɔ, mmu ǎkway bɛkoŋo Mandɛm, nɛ Mandɛm ankʉ yí ambak chak bɛsí bhi. 17Kɛ sɛbhɔŋ bɛkaka Mandɛm bɛ yɛ̌ndu bǎchi nyaka ndu kɛsɛmɛ́ bɛbʉ́, nɛ́nɛ, bǎkòŋo nɛ batɨ ayɛka ankɛm, mɛnyɨŋ ɛbhɛn bátɔ́ŋɔ́ nyaka bhe. Mɛnyɨŋ ɛbhɔ kɛ bárɔ́ amɔ yɛka. 18Mandɛm afɛ́rɛ́ be ndǔ kɛsɛmɛ́ bɛbʉ́ nɛ bǎrɔp chi basɛm abhi bɛ mǎnkʉ nɔkɔ chi mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́chí chak bɛsí bhi. 19Nchí sɔt ɛrɨŋ ndǔ nɛpɛ́m nɛ ntí bɛ mɛ́yàŋ mǎnjwimɛm ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ́rɛ̀m, mbɔnyunɛ ɛ́bemʉɛt bɛ bakwǎŋwaŋ mámbɔ́ŋ nɛjwǐmɛm ndǔ mɛnyɨŋ ɛ́bhɛn. Nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ bǎchyɛ́ nyaka bɛpókómʉɛt ɛbhɛka ndǔ kɛsɛm ɛkɛn bɛkʉ barak ɛpúsí nɛ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ bɛchak ɛbhɛn bɛyǎ mɛndɔk nɔkɔ chi ambɨ, chyɛ ká bɛpókómʉɛt ɛbhɛka nɛ́nɛ mbɔ basɛm ntá Mandɛm bɛ yi ankʉ mǎmbák chak bɛsí bhi ɛnyu ɛnɛ babhak nyáŋá.

20Ndǔ mpok anɛ bǎchí ndu kɛsɛmɛ́ bɛbʉ́, bǎbhɨ́kɨ́ bhɔŋ nyaka yɛ̌nyɨŋ bɛkʉ nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi chak. 21Mpok ɛyɔ, bǎbhɔŋ nyaka ntɨkɨ nsáy ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bákʉ̀, ɛbhɛn-nɛ bǎbhɔŋ ntíánwɔ́p bɛkʉ nɛ́nɛ? Mɛnyɨŋ ɛbhɔ bɛ́twɔ̀ chi nɛ nɛwú. 22Kɛ nɛ́nɛ, ɛnɛ́ Mandɛm ánáŋ áfɛ́rɛ́ be ndǔ bɛbʉ́, bǎrɔp chi basɛm abhi, nɛ nsáy anɛ bǎbhɔ́ŋɔ́ chi nɛpɛ́m ɛnɛn nɛchi nyáŋá, nɛ ndǔ ngwɛnti, bǎbhɔŋ chi nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti. 23Nsáy bɛbʉ́ chi nɛwú, kɛ akap anɛ Mandɛm áchyɛ̀ ndɛ́ndɛm chi nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti ntá yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ abhárɛ́ mmʉɛt nɛ Yesu Kristo Acha ywɛsɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index