Search form

Nkwɔ Rom 6:1

Mmǔ anɛ ábhárɛ́ mmʉɛt nɛ Kristo arɔp chi mbɔ ngú

1Chɔŋ sɛ́ndɛm yɛ bɛ yi? Sɛ́ndɔ́k ambɨ bɛkʉ bɛbʉ́ bɛ bɛrɨ̌ndu Mandɛm mɛnja mɛncha kɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index