Search form

Nkwɔ Rom 6:10

10Nɛwú ɛnɛn yi agu, agú bɛchɔŋti bɛtaŋ nɛwú. Agú ndɔŋ amɔt ndak amay. Kɛ nɛpɛ́m ɛnɛn yi ábhɔ́ŋɔ́ nɛchi chi ndu bɛchyɛ Mandɛm kɛnókó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index