Search form

Nkwɔ Rom 6:11

11Bě nkwɔ bǎbhɔŋ bɛsɔt mmʉɛt ɛyɛka mbɔ bɛ bǎgu, nɛ bɛ bǎbhɨ́kɨ́ pɛrɛ bhɔŋ yɛ̌nyɨŋ bɛkʉ nɛ bɛbʉ́, nɛ bɛ bǎchi nɛpɛ́m ndu bɛ́tok Mandɛm ndu yi áchɛ́mɛ́ bhe nɛ Yesu Kristo.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index