Search form

Nkwɔ Rom 6:12

12Bǎkɛ́ pɛrɛ rɔ yɛ bɛbʉ́ mɛ́mbɔ́ŋ bɛtaŋ ndǔ mmʉɛt ɛyɛka ɛnɛ ɛ́gùgu bɛkʉ be mǎnkoŋo nɔkɔ chi mɛnyɨŋ ɛbhɛn yɔ ɛŋwaka bɛ mǎnkʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index