Search form

Nkwɔ Rom 6:13

13Yɛ̌ mmu ywɛka ákɛ chyɛ yɛ ɛpókómʉɛt ɛyi mbɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ básɔt bɛkʉ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ nɛ yɔ. Kɛ chyɛ̌ ka mmʉɛt ntá Mandɛm mbɔ bo abhɛn mánáŋ bágú kɛ yi ákʉ́ bǎpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. Nɛ chyɛ ká bɛpókómʉɛt ɛbhɛka ntá Mandɛm mbɔ mɛnyɨŋɨ́ bɛtɨk ɛbhɛn bǎsɔt bɛkʉ chí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi chak bɛsí Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index