Search form

Nkwɔ Rom 6:14

14Mbák mǎnkʉ nɔ nkaysi bɛkʉ bɛbʉ́ apu pɛrɛ bhɔŋ chɔŋ bɛtaŋ amfǎy yɛka, tɛ̌ndu ɛbhé ɛbhɨkɨ pɛrɛ bhɔŋ bɛtaŋ ndu nɛpɛ́m ɛnɛka, nɛ ndiɛrɛ bɛrɨ̌ndu Mandɛm kɛ bɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ ndu nɛpɛ́m ɛnɛka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index