Search form

Nkwɔ Rom 6:15

Bǒ Kristo bábhɔŋ bɛbhak chak bɛsí Mandɛm

15Chɔŋ sɛ́ndɛm yɛ bɛ yi? Sɛ́ndɔ́k ambɨ bɛkʉ bɛbʉ́ mbɔnyunɛ ɛbhé ɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛtaŋ ndǔ nɛpɛ́m ɛnɛsɛ́, nɛ bɛrɨ̌ndu Mandɛm kɛ bɛ́rɔ́hɛ́ bhɔŋ bɛtaŋ ndǔ nɛpɛ́m ɛnɛsɛ kɛ? Wáwák!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index