Search form

Nkwɔ Rom 6:16

16Bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ bɛ mbák mǎnchyɛ́ mmʉɛt ntá mmu bɛkʉ chi mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi áyàŋ mǎnkʉ, nɔ bǎchi basɛm ntá mmu wu? Mmu ǎkway bɛkoŋo bɛbʉ́, nɛ bɛbʉ́ mɛntwɔ yi nɛ nɛwú. Mbák ɛpu nɔ, mmu ǎkway bɛkoŋo Mandɛm, nɛ Mandɛm ankʉ yí ambak chak bɛsí bhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index