Search form

Nkwɔ Rom 6:17

17Kɛ sɛbhɔŋ bɛkaka Mandɛm bɛ yɛ̌ndu bǎchi nyaka ndu kɛsɛmɛ́ bɛbʉ́, nɛ́nɛ, bǎkòŋo nɛ batɨ ayɛka ankɛm, mɛnyɨŋ ɛbhɛn bátɔ́ŋɔ́ nyaka bhe. Mɛnyɨŋ ɛbhɔ kɛ bárɔ́ amɔ yɛka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index