Search form

Nkwɔ Rom 6:18

18Mandɛm afɛ́rɛ́ be ndǔ kɛsɛmɛ́ bɛbʉ́ nɛ bǎrɔp chi basɛm abhi bɛ mǎnkʉ nɔkɔ chi mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́chí chak bɛsí bhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index