Search form

Nkwɔ Rom 6:19

19Nchí sɔt ɛrɨŋ ndǔ nɛpɛ́m nɛ ntí bɛ mɛ́yàŋ mǎnjwimɛm ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ́rɛ̀m, mbɔnyunɛ ɛ́bemʉɛt bɛ bakwǎŋwaŋ mámbɔ́ŋ nɛjwǐmɛm ndǔ mɛnyɨŋ ɛ́bhɛn. Nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ bǎchyɛ́ nyaka bɛpókómʉɛt ɛbhɛka ndǔ kɛsɛm ɛkɛn bɛkʉ barak ɛpúsí nɛ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ bɛchak ɛbhɛn bɛyǎ mɛndɔk nɔkɔ chi ambɨ, chyɛ ká bɛpókómʉɛt ɛbhɛka nɛ́nɛ mbɔ basɛm ntá Mandɛm bɛ yi ankʉ mǎmbák chak bɛsí bhi ɛnyu ɛnɛ babhak nyáŋá.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index