Search form

Nkwɔ Rom 6:2

2Wáwák! Bɛsɛ bho sɛrɔbhɛ chi mbɔ bawú ndǔ nté yɛsɛ nɛ bɛbʉ́, sɛ́ndɔ́k ambɨ bɛkʉ bɛbʉ́?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index