Search form

Nkwɔ Rom 6:20

20Ndǔ mpok anɛ bǎchí ndu kɛsɛmɛ́ bɛbʉ́, bǎbhɨ́kɨ́ bhɔŋ nyaka yɛ̌nyɨŋ bɛkʉ nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi chak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index