Search form

Nkwɔ Rom 6:21

21Mpok ɛyɔ, bǎbhɔŋ nyaka ntɨkɨ nsáy ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bákʉ̀, ɛbhɛn-nɛ bǎbhɔŋ ntíánwɔ́p bɛkʉ nɛ́nɛ? Mɛnyɨŋ ɛbhɔ bɛ́twɔ̀ chi nɛ nɛwú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index