Search form

Nkwɔ Rom 6:22

22Kɛ nɛ́nɛ, ɛnɛ́ Mandɛm ánáŋ áfɛ́rɛ́ be ndǔ bɛbʉ́, bǎrɔp chi basɛm abhi, nɛ nsáy anɛ bǎbhɔ́ŋɔ́ chi nɛpɛ́m ɛnɛn nɛchi nyáŋá, nɛ ndǔ ngwɛnti, bǎbhɔŋ chi nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index