Search form

Nkwɔ Rom 6:23

23Nsáy bɛbʉ́ chi nɛwú, kɛ akap anɛ Mandɛm áchyɛ̀ ndɛ́ndɛm chi nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti ntá yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ abhárɛ́ mmʉɛt nɛ Yesu Kristo Acha ywɛsɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index