Search form

Nkwɔ Rom 6:3

3Bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ bɛ bɛsɛ mankɛm abhɛn bájwítí bɛ Mandɛm achɛm bhɛsɛ nɛ Yesu Kristo, bájwiti nyaka bhɛsɛ chi bɛ sɛmbak mbɔ bɛ sɛ́gu nyaka nɛ yi mpok yi agu?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index