Search form

Nkwɔ Rom 6:4

4Ɛchi yɛ mbɔ bɛ manaŋ babhɛmɛ nyaka bhɛsɛ nɛ yi mpok bajwiti bhɛsɛ, bɛ nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyu Mandɛm Ɛtayɛsɛ ákʉ́ nyaka Kristo apɛtnsɛm ndu nɛpɛ́m ndu bɛtaŋ ɛbhi ɛbhɛn bɛyǎ bɛcha, bɛsɛ nkwɔ sɛ́nkwáy bɛbhɔŋ nɛpɛ́m nɛkɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index