Search form

Nkwɔ Rom 6:5

5Tɛ̌ndu Mandɛm áchɛ́mɛ́ bhɛsɛ nɛ Kristo ndu nɛwú ɛni, chɔŋ sɛ́mbak nɛ yi mpok sɛ́pɛ́rɛnsɛm ndu nɛpɛ́m nkwɔ mbɔ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index