Search form

Nkwɔ Rom 6:6

6Sɛ́rɨŋɨ bɛ ɛchi nɛ́nɛ mbɔ bɛ bágo nyaka nɛpɛ́m nɛsɨ́ ɛnɛsɛ ndu ɛkotákátí nɛ yi, bɛ Mandɛm anchɔŋti mmʉɛt bɛbʉ́ ayɛsɛ bɛ sɛkɛ pɛrɛ bhak ndu kɛsɛmɛ́ bɛbʉ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index