Search form

Nkwɔ Rom 6:7

7Ɛchi nɔ mbɔnyunɛ bɛbʉ́ bɛpú pɛrɛ bhɔŋ bɛtaŋ amfay mmu anɛ ánáŋ ágú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index