Search form

Nkwɔ Rom 6:8

8Tɛ̌ndu sɛ́gú nɛ Kristo, sɛ́noko bɛ chɔŋ sɛ́mbak nkwɔ nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index