Search form

Nkwɔ Rom 6:9

9Sɛ́rɨŋɨ bɛ tɛ̌ndu Mandɛm akʉ Kristo apɛtnsɛm ndu nɛpɛ́m, yi apú pɛrɛ gu wáwák. Nɛwú nɛbhɨkɨ pɛrɛ bhɔŋ bɛtaŋ ndǔ nɛpɛ́m ɛni.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index